problemyekologiczne770x418.png

Współczesny świat jest targany szeregiem problemów. Rozwiązać je mogą przede wszystkim ludzie, gdyż są oni ich głównym źródłem.

Współczesny świat zmaga się z wieloma problemami. Każdego dnia słyszymy o nich w telewizji. Większość z nich powoduje nieodwracalne skutki. Istnieją problemy zależne od człowieka, jak i takie, które nie zależą od jego woli i działania.

Poważnym problemem ostatnich dziesięcioleci jest zjawisko terroryzmu. Polega ono na stosowaniu przemocy w celu osiągnięcia określonych skutków.

Znaczącym problemem są również konflikty etniczne i religijne. Powstają one na przykład ze względu na pochodzenie z danego plemienia lub wyznawania określonej religii.

Innego typu zagrożenia to narkomania i korupcja. Narkomania staje się problemem coraz bardziej istotnym w społeczeństwie. Aby jej zapobiegać, należy prowadzić szereg programów profilaktycznych nakierowanych na młodzież. Powinny one uczulać na to, jakim problemem jest nałóg narkomanii i jakie niesie ze sobą zagrożenia. Natomiast korupcja to nadużywanie urzędu publicznego dla korzyści prywatnych albo osobistych.

Choroby są kolejnym problemem współczesnego świata. Na niektóre z nich do dziś nie znaleziono skutecznego sposobu, na przykład malaria, gruźlica, AIDS. Pojawiły się choroby cywilizacyjne – nowotwory, choroby serca i układu krążenia, choroba Alzheimera. Zwykła grypa też potrafi się rozprzestrzenić i uśmiercić przy tym setki osób.

Według wielu organizacji, zajmującymi się sprawami głodu na świecie, blisko 10% ludzkości, a więc kilkaset milionów ludzi głoduje. Bardzo często ofiarami głodu są dzieci, co pozbawia je możliwości dobrego życia w przyszłości. Głód jest zjawiskiem powszechnym na wszystkich kontynentach.

Powyższy problem ma również związek z dysproporcją w rozwoju ekonomicznym. Stopień rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych państw decyduje o poziomie życia ich mieszkańców. Ludność krajów wysoko rozwiniętych ma zazwyczaj szeroki dostęp do różnych dóbr i usług. Natomiast znaczny odsetek mieszkańców państw określanych jako biedne żyją w skrajnej nędzy.

Za najpoważniejsze problemy współczesnego świata uważa się również te ekologiczne.

Zanieczyszczenie powietrza- z tym problemem zmagają się głównie duże aglomeracje, w których kumulują się szkodliwe substancje, pochodzące z przemysłu chemicznego, ale też spalin samochodowych. Skutkiem tego są choroby, schorzenia układu oddechowego oraz serca. Aby ograniczyć jego skutki, wprowadzone zostały ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów. Kolejnym problemem jest zanieczyszczenie wód. Aby go zlikwidować, należy poprawić efektywność oczyszczania ścieków.

Efekt cieplarniany to zjawisko, które jest często nazywane ociepleniem klimatu. Segregacja śmieci czy używanie surowców wtórnych mogą zredukować ilość dwutlenku węgla w powietrzu. Następnym zagrożeniem są kwaśne deszcze, w ich skutek pogarsza się jakość gleb oraz lasów. Dziura ozonowa- jej wynikiem jest nadmiar promieniowania ultrafioletowego, co może prowadzić do zakłócenia równowagi ekosystemu. Należy wspomnieć tutaj również o degradacji gleb. Wpływ na to mają bezpośrednio zanieczyszczenie powietrza, kwaśne deszcze oraz stosowanie sztucznych nawozów. Ogromny wpływ na cały ekosystem ma również działalność człowieka.

Przeludnienie to problem ogólnoświatowy. Wiąże się z wieloma innymi czynnikami. Mianowicie są to ruchy migracyjne, a także nierówności społeczne. Problem ten występuje najczęściej w miastach, a to dlatego, że do miast nadciąga zewsząd ludność napływowa, szukając tam lepszego życia i miejsc pracy. Często właśnie ma to wpływ na bezrobocie panujące w kraju.

Współczesny świat jest targany szeregiem problemów. Rozwiązać je mogą przede wszystkim ludzie, gdyż są oni ich głównym źródłem. Państwa powinny prowadzić politykę przeciwdziałania takim problemom.