Regulamin serwisu internetowego YoungFace.TV

 

Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady, według których użytkownicy Internetu mogą korzystać z YoungFace.TV – serwisu internetowego, którego właścicielem jest YoungFace.TV Bartosz Pawłowski z siedzibą w Puławach, ul. Kołłątaja 123, 24-100 Puławy, REGON: 122701478, NIP: 7162657461 oraz Przemysław Martyński zam. w Krakowie ul. Żelazowskiego 33 – zwanymi dalej Administratorem.

2. YoungFace.TV jest serwisem multimedialnym, selekcjonującym i prezentującym treści dostępne w sieci Internet.

3. Przed skorzystaniem z YoungFace.TV należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Korzystanie z pełnej funkcjonalności serwisu następuje poprzez rejestrację oraz akceptację Regulaminu. Użytkownik Zarejestrowany (osoba, która przeszła pomyślnie proces rejestracji) potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

Rozdział I
Definicje

1. Jako Serwis YoungFace.TV rozumiemy stronę internetową YoungFace.TV znajdującą się pod adresami: www.youngface.tv wraz ze wszystkimi jej podstronami.

2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z YoungFace.TV.

3. Użytkownik Zarejestrowany to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z YoungFace.TV, która dokonała rejestracji w Serwisie.

4. Informacja to każda informacja dodana w dowolny sposób przez Użytkownika do serwisu YoungFace.TV.

 

Rozdział II
Zasady korzystania z Serwisu YoungFace.TV

1. Korzystanie z Serwisu YoungFace.TV oraz rejestracja są nieodpłatne i dostępne dla wszystkich. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy, w których prosimy o podanie podstawowych danych (zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Zbierane informacje o użytkownikach są przechowywane w bezpiecznych i odpowiednio dostosowanych do tego celu bazach danych, do których dostęp mają tylko osoby upoważnione.

2. Wszystkich Użytkowników Serwisu YoungFace.TV obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.

3. Użytkownik Zarejestrowany powinien podczas dodawania Informacji o charakterze tekstowym pilnować czystości języka, jakiego używa.

4. Użytkownik Zarejestrowany dodając Informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez serwis YoungFace.TV w celach promocyjnych.

5. Publikowanie w Serwisie YoungFace.TV i zamieszczanie w bazach danych serwisu YoungFace.TV treści niezgodnych z polskim prawem lub stanowiących naruszenie powszechnie uznawanych dobrych obyczajów jest niedozwolone a w szczególności, jeśli:

– przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.)

– zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.)

– obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),

– obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego)

– zawierają treści propagujące przemoc bądź nawołują do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,

– propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.) oraz wyroby tytoniowe

– propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.)

– zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego)

– zawierają treści pornograficzne (w szczególności teksty, zdjęcia, filmy, nagrania audio).

6. Administrator Serwisu YoungFace.TV zastrzegają sobie prawo usuwania informacji (tekstowych, zdjęć, filmów, nagrań audio itp.) bez poinformowania o tym Użytkownika Zarejestrowanego, który zapisu dokonał. Punkt ten nie dotyczy wyrażania na łamach Serwisu YoungFace.TV krytycznych opinii, jeśli nie stanowią one naruszenia prawa (w szczególności nie są pomówieniem lub kłamstwem).

7. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Redakcji/Właściciela będą natychmiastowo usuwane.

8. Publikowane na stronach Serwisu YoungFace.TV Informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Serwis YoungFace.TV nie bierze odpowiedzialności za ich treść.

9. Dodawanie Informacji do działów TV, ARTYKUŁY i wszystkich podstron dostępnych po zalogowaniu się do portalu zarezerwowane jest dla Użytkowników Zarejestrowanych.

10. Dodając Informację Użytkownik Zarejestrowany gwarantuje, że posiada autorskie prawa majątkowe do Informacji lub prawa do jej wykorzystywania.

11. Dodając Informację w wersji audiowizualnej oraz fotograficznej Użytkownik Zarejestrowany gwarantuje, że posiada pełne prawa do wykorzystania wizerunku osób, które są pokazane w takiej Informacji.

12. Użytkownik Zarejestrowany pokryje wszelkie szkody, jakich Właściciel lub osoba trzecia dozna na skutek nieprawdziwości całości lub części zapewnienia Wykonawcy, o którym mowa powyżej, w związku z roszczeniami osób trzecich, a także na skutek orzeczeń skierowanych przeciwko nim.

13. Dodając Informację Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na zapisanie w bazie danych serwisu YoungFace.TV adresu IP komputera, z którego dodano Informację oraz czasu dodania Informacji.

14. Na dodawane przez Użytkownika Zarejestrowanego Informacje (w szczególności audiowizualne i fotograficzne) Użytkownik Zarejestrowany udziela Administratorowi Serwisu na zasadzie nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie licencji z prawem do udzielania sublicencji, na polach eksploatacji określonych w art. 50 i 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z prawem do wykonywania praw zależnych.

15. Z tytułu korzystania z Serwisu Użytkownikowi Zarejestrowanemu nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody, licencje i zezwolenia.

16. Dodawane przez Użytkowników Zarejestrowanych Informacje mogą być (w razie konieczności lub jeśli funkcjonalność i wizualny wygląd portalu tego wymaga) moderowane przez Administratora.

17. Wszystkie opinie umieszczane, jako Informacje są opiniami ich autorów (Użytkowników Zarejestrowanych). Opinie zawarte w Informacjach, komentarzach, forach, opisach itp. nie są opiniami Serwisu YoungFace.TV. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

 

Rozdział III
Rejestracja, Pełnoprawni Użytkownicy oraz rezygnacja z uczestnictwa

1. Rejestracja w serwisie YoungFace.TV jest darmowa i wymaga zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Administrator ma prawo do odmowy rejestracji Użytkownika bez podania przyczyny.

3. Każdy Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować ze statusu „Zarejestrowany”. Przez rezygnację rozumiana jest utrata przywilejów Użytkownika Zarejestrowanego. Aby usunąć konto Użytkownik Zarejestrowany powinien skorzystać z opcji „Usuń profil” dostępnej w ustawieniach konta w Serwisie.

4. Rezygnacja ze statusu Użytkownika Zarejestrowanego oraz zamknięcie konta w Serwisie YoungFace.TV następuje w terminie do 7 dni od otrzymania informacji przez Administratora Serwisu.

5. Zamknięcie konta jest równoznaczne z zablokowaniem możliwości publikowania Informacji. Informacje opublikowane w Serwisie przez Użytkownika Zarejestrowanego do momentu zamknięcia jego konta pozostają przypisane do konta właściwej Redakcji.

 

Rozdział IV
Zasady publikowania Informacji w Serwisie YoungFace.TV oraz model funkcjonowania

1. Użytkownicy Zarejestrowani mają możliwość publikowania swoich Informacji w obrębie Redakcji, które są tworzone w poszczególnych zarejestrowanych w Serwisie jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (np. szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, technikum, szkoła zawodowa, placówka kulturalno-oświatowa).

2. Użytkownicy Zarejestrowani otrzymują własną przestrzeń cyfrową w ramach Serwisu YoungFace.TV, którą mogą zapełniać Informacjami, działając na zasadzie Redakcji

3. Jako Redakcja rozumie się grupę osób (Użytkowników Zarejestrowanych) reprezentujących jedną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

4. Każdorazowo podczas procedury rejestracji nowej Redakcji należy podać osobę, która będzie pełnić funkcję Redaktora Naczelnego.

5. Wymagane jest, aby Redaktor Naczelny został wyznaczony przez osobę funkcyjną (dyrektor, z-ca dyrektora) jednostki, która chce się zarejestrować w Serwisie YoungFace.TV.

6. Na adres e-mail, który zostanie wskazany przez osobę funkcyjną danej jednostki zostanie wysłana wiadomość z dalszymi instrukcjami dla Redaktora Naczelnego. Ze względu na szczególne środki bezpieczeństwa Administrator Serwisu YoungFace.TV prosi o wyznaczenie osoby dorosłej (nauczyciela), który będzie pełnił funkcję Redaktora Naczelnego danej jednostki.

7. Redaktor Naczelny posiada wszelkie uprawnienia potrzebne do administrowania stroną Redakcji, decyduje o jej składzie (uruchamia konta Redaktorów), zatwierdza wszystkie Informacje, które są publikowane w ramach Serwisu.

8. Redaktor Naczelny zatwierdzając publikacje Redaktorów oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem zgody na prezentowanie wizerunków osób (w szczególności nieletnich), które pojawiają się w publikacjach audiowizualnych oraz fotografiach.

9. Redaktor Naczelny bierze pełną odpowiedzialność za treść Informacji, które zostaną opublikowane na stronie jego Redakcji w ramach Serwisu YoungFace.TV.

10. Treści publikowane przez poszczególne Redakcję na ich stronach będą wykorzystywane na stronie głównej oraz podstronach Serwisu YoungFace.TV.

 

Rozdział V
Administrator Serwisu oraz osoby upoważnione do modyfikacji treści zawartych w Serwisie

1. Administrator Serwisu ma obowiązek:

– dbać o dobry wizerunek Serwisu YoungFace.TV;

– w razie konieczności moderować Informacje dostarczane przez Użytkowników Zarejestrowanych;

– dołożyć starań, aby stale ulepszać funkcjonowanie Serwisu YoungFace.TV;

– dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu YoungFace.TV.

2. Administrator Serwisu ma prawo do:

– edytowania Informacji zawartych w Serwisie YoungFace.TV;

– wysyłania Informacji na indywidualne konta e-mail;

– Administrator ma prawo do usuwania Informacji bez podania przyczyny;

– Ponadto Administrator ma prawo do wglądu do danych zapisanych w bazie Serwisu YoungFace.TV.

3. Administrator Serwisu z ważnej przyczyny może zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu Użytkowników Zarejestrowanych o takiej decyzji. Jeśli w terminie siedmiu (7) dni od powiadomienia Użytkownika Zarejestrowanego o zmianach w Regulaminie nie usunie on swojego Konta, wówczas Administrator Serwisu przyjmuje, że zmiany te zostały przez Użytkownika Zarejestrowanego zaakceptowane. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności:

– zmianę przepisów prawnych;

– utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług w serwisie YoungFace.TV;

– utratę praw do domeny lub istotną awarię sprzętu.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

– szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika oraz Użytkownika Zarejestrowanego z Serwisu YoungFace.TV;

– za problemy w funkcjonowaniu Serwisu YoungFace.TV, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, lub którym nie dało się zapobiec;

– niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z Serwisu YoungFace.TV przez Użytkownika Zarejestrowanego;

– skutki wynikające z nieuprawnionego wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Informacji;

– przerwy w świadczeniu Serwisu YoungFace.TV zaistniałe z przyczyn technicznych np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Administratora Serwisu;

– utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora Serwisu YoungFace.TV.

5. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników korzystających ze wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Właściciel nie gwarantuje jednak i nie odpowiada za to, że każda kombinacja czynników wymienionych w zdaniu poprzedzającym umożliwi korzystanie z Serwisu.

6. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu zalecane jest włączenie obsługi cookies.

7. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu.

 

Rozdział VI
Ochrona danych osobowych

1. Wszelkie Informacje podane przez Użytkownika Zarejestrowanego podczas Rejestracji będą przetwarzane zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zwanej dalej „Ustawą”;

2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić poufność danych zapisanych w Serwisie YoungFace.TV.

3. Zgodnie z Ustawą podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Użytkownikowi Zarejestrowanemu przysługuje prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania.

4. Administratorem zbioru danych osobowych w rozumieniu Ustawy jest YoungFace.TV Bartosz Pawłowski z siedzibą w Puławach, ul. Kołłątaja 123, 24-100 Puławy, REGON: 122701478, NIP: 7162657461 oraz Przemysław Martyński zam. w Krakowie ul. Żelazowskiego 33.

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być w każdej chwili cofnięta m.in. poprzez usunięcie Konta Użytkownika Zarejestrowanego.

 

Rozdział VII
Ustalenia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Karnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2014r.

Wszelkie reklamacje, uwagi, wątpliwości i pytania prosimy kierować na adresy podane na stronie lub na adres e-mail: kontakt@YoungFace.TV