Każdy z nas jest narażony na wpływ różnych substancji, które znajdują się w naszym najbliższym otoczeniu: w wodzie, glebie, żywności, w domu, miejscu pracy lub nauki. Wiele substancji i preparatów chemicznych wykazuje właściwości toksyczne i negatywnie wpływa na organizm człowieka. Szkodliwe substancje chemiczne wnikają do organizmu przez skórę, płuca i układ pokarmowy.
Niektóre związki chemiczne mogą powodować zaburzenia równowagi biochemicznej oraz funkcji fizjologicznych organizmu.
Inne z kolei mają niebezpieczny wpływ na psychikę człowieka.
Część z nich, poza bezpośrednim działaniem toksycznym, w określonych warunkach ma zdolność indukowania nowotworów.

Z tych powodów, prawnie wprowadzono klasyfikację substancji chemicznych ze względu na zagrożenie dla zdrowia i środowiska przyrodniczego. Jednym z aktów prawnych, zharmonizowanych z wytycznymi Unii Europejskiej jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia do ustawy: Kodeks Pracy. Rozporządzenie to określa następujące obszary związane z bezpieczeństwem chemicznym:
– kryteria i sposób klasyfikacji substancji chemicznych pod względem zagrożeń dla zdrowia lub życia,
– sposób znakowania tych substancji,
– wymagania odnośnie sporządzania kart charakterystyk substancji chemicznych niebezpiecznych,
– zasady klasyfikacji mieszanin w zależności od stężenia poszczególnych składników.
Do niebezpiecznych zalicza się wszystkie substancje mające przynajmniej jedną z poniższych właściwości:

– właściwości wybuchowe
– właściwości utleniające
– skrajnie łatwopalne
– wysoce łatwopalne
– łatwopalne
– bardzo toksyczne