FullSizeRender[3].jpg

Czy miałeś kiedyś w szkole problem lub konflikt , na przykład z nauczycielem albo innym uczniem? A może zastanawiasz się, czy coś jest zgodne z regulaminem szkoły i nie wiesz do kogo się zwrócić? Najlepiej do szkolnego rzecznika praw ucznia!

W naszej „Czwórce” funkcję rzecznika praw ucznia od 4 lat pełni pan Łukasz Zawistowski.

Rzecznik musi przestrzegać praw ucznia umieszczonych w Konwencji Praw Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku oraz Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 18 lutego 1991 roku. Do jego obowiązków należy znajomość statutu szkoły i regulaminów szkolnych oraz Konwencji Praw Dziecka, informowanie uczniów o przysługujących im prawach, interweniowanie w razie ich naruszenia, rozstrzyganie sporów.

Uczniowie mogą zgłaszać naruszenie swoich praw osobiście rzecznikowi, który ich wysłucha i sporządzi notatkę z rozmowy. Można również kontaktować się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: rzecznikpsp4@op.pl. Następnie rzecznik, po rozpoznaniu sprawy, na prośbę wydaje opinię pisemną, czy zostały naruszone prawa ucznia i przekazuje informację o naruszeniu praw dyrektorowi szkoły. Rzecznik może być mediatorem między stronami w kwestiach spornych zarówno na linii uczeń-uczeń jak i uczeń -nauczyciel. Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.

Na początku każdego roku szkolnego rzecznik praw ucznia spotyka się z przedstawicielami samorządów klasowych oraz samorządem szkolnym, przypominając uczniom ich prawa i obowiązki oraz podstawowe zapisy dokumentów regulujących działanie szkoły. Omawia ważne dla nas kwestie związane ze zgłaszaniem nieprzygotowania do lekcji, zasady losowania „szczęśliwych numerów”, zasady przeprowadzania kartkówek i prac klasowych.

Przygotowały:

Weronika Zakrzewska

Julia Kolibabka