600.jfif

W tym roku moja szkoła bierze udział w 5. edycji konkursu “Ekoodkrywcy”.

Zachęcam do głosowania na nasz projekt. Należy wejść na stronę www.ekoodkrywcy.pl/, założyć konto i zagłosować do 17.12.2017 r. Poniżej znajdziecie informacje o konkursie, a ja jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcam do zagłosowania na nas:)

Cel projektu

Nadrzędnym celem projektu jest wzrost kompetencji dzieci w zakresie rozpoznawania, wyjaśnienia oraz zrozumienia zjawisk pogodowych – ich powstawania oraz znaczenia dla przyrody i dla człowieka w kontekście przeciwdziałania ich negatywnym skutkom. Cele szczegółowe to: – doświadczalne zapoznanie uczniów z elementami pogody tj: temperatura oraz wilgotność powietrza; ciśnienie atmosferyczne i wiatr; zachmurzenie, w tym rodzaje chmur ; nasłonecznienie; opady atmosferyczne. Dzieci podczas obserwacji, pokazów oraz samodzielnie przeprowadzonych doświadczeń nabywają umiejętności wyróżniania, rozpoznawania, mierzenia i wyjaśniania powstawania poszczególnych elementów pogody, a także ich znaczenia dla przyrody i człowieka; – wyposażenie uczniów w wiedzę na temat powstawania gwałtownych zjawisk pogodowych (nawałnice, burze z piorunami, wichury, huragany, itp.) oraz zjawisk wywołanych przez zanieczyszczenie środowiska ( kwaśne deszcze, smog ) w kontekście umiejętności przeciwdziałania ich skutkom oraz troski o ochronę przyrody , a przede wszystkim własne bezpieczeństwo podczas ich przebiegu; – wykonywanie i przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów pod okiem tutorów oraz nauczycieli; – opracowanie plansz interaktywnych pokazujących skuteczne sposoby na zminimalizowanie skutków gwałtownych zjawisk pogodowych w przyrodzie i w życiu człowieka; – nawiązanie kontaktu z innymi europejskimi szkołami w celu upowszechniania idei doświadczalnego poznawania przyrody; – emocjonalne wzmocnienie dzieci z terenów dotkniętych gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w ostatnim czasie na terenie Opolszczyzny, sprowokowanie uczniów Naszej Szkoły do postaw empatycznych oraz pomocy poszkodowanym.

Szczegółowy opis projektu

Projekt LET’S EXPLORE THE WEATHER – TOGETHER ! ( Zbadajmy pogodę – razem! ) zakłada połączenie doświadczalnego poznawania zjawisk przyrodniczych ze specyficzną formą uczenia się, jaką jest TUTORING RÓWIEŚNICZY. Określenie „tutoring” pojawia się od kilku lat w kontekście nowoczesnej, zindywidualizowanej edukacji, jako metoda pracy wymagająca czasu, uwagi, regularności, a przede wszystkim osobistego zaangażowania po stronie tutora – nauczyciela i podopiecznego – ucznia. W tutoringu rówieśniczym w rolę nauczyciela wcielają się starsi uczniowie, którzy – odpowiednio przygotowani i ukierunkowani przez swoich mistrzów ( nauczycieli przedmiotu ) pracują z uczniami młodszymi od siebie – przekazując im wiedzę, wspólnie realizując zadania oraz prowadząc ich do osiągnięcia założonych celów. Wykorzystanie tutoringu rówieśniczego w naszym projekcie badawczym powoduje konieczność współpracy trzech grup uczestników: nauczycieli, uczniów klas starszych ( IV – VII ) oraz uczniów klas młodszych ( I-III ). Młodsi uczniowie – pod okiem swoich starszych kolegów lub na podstawie przygotowanych przez nich TUTORIALI ( filmów instruktażowych – samouczków ) będą obserwować, wykonywać doświadczenia oraz podsumowywać zdobytą w ten sposób wiedzę. Uczenie się młodszych uczniów od szkolnego „starszego rodzeństwa” stanowi nieocenioną motywację dla jednych i drugich. Ważną rolą nauczycieli w projekcie jest przygotowanie uczniów klas starszych do pełnienia roli TUTORA – a więc to najpierw właśnie ci uczniowie muszą sami doświadczalnie przejść przez tematykę projektu – aby potem mogli być wzorem, przykładem i przewodnikiem młodszych uczniów. Doświadczanie przyrody na zasadzie tutoringu rówieśniczego może więc przebiegać w zasadzie cały czas – kompetencje, które nabędą uczniowie podczas realizacji projektu będą procentowały w przyszłości, bowiem radość uczenia innych szybko „ uzależnia”. Praca na wszystkich szczeblach – a więc: nauczyciel – tutor ( uczeń klas starszych ), tutor – uczeń klas młodszych – opiera się na wykorzystaniu aktywizujących form i praktycznych metod, wynikających bezpośrednio z metody projektu. Ważną kwestią jest maksymalne wykorzystanie dostępnych w szkole narzędzi oraz technologii informatyczno-komunikacyjnych, ponieważ jest to obszar przyjazny i bliski młodemu pokoleniu. Nadanie projektowi wymiaru międzynarodowego poprzez rozpowszechnienie idei poprzez współpracę szkół w społeczności e-Twinning pozwoli również na realizacje założeń związanych z doskonaleniem języka angielskiego w zakresie słownictwa z dziedziny szeroko rozumianej przyrody i eksperymentowania. Szczegółowe działania podejmowane w projekcie muszą być rozpatrywane w dwóch odrębnych grupach wiekowych, ze względu na odmienny charakter zadań w projekcie dla starszych i młodszych uczniów. I. Uczniowie starsi – klasy IV – VII – zadania szczegółowe: – zapoznanie z metodą tutoringu, określenie roli i cech tutora, nakreślenie modelu pracy z młodszymi kolegami; – zapoznanie z tematyką i celami założonymi w projekcie – wybór przez uczniów odpowiednich doświadczeń pod kierunkiem nauczycieli przyrody, chemii, fizyki, biologii oraz geografii; – przygotowanie do przeprowadzenia doświadczeń – podział na grupy zadaniowe ( za każde doświadczenie odpowiedzialny jest 2-4 osobowy zespół zadaniowy ), zgromadzenie potrzebnych materiałów, wyposażenia, samodzielne próby wykonania doświadczenia pod kierunkiem nauczyciela; – nagranie TUTORIALI ( samouczków ) dla młodszych uczniów, wyjaśniających sposób przeprowadzenia doświadczenia oraz wyjaśnienie badanego zagadnienia; – wspólne zajęcia – LET’S EXPLORE THE WEATHER – TOGETHER ! przeprowadzone metodą tutoringu rówieśniczego – pomoc w przeprowadzeniu doświadczeń w klasach młodszych, wcielenie się w rolę mistrza ( tutora), motywowanie młodszych kolegów do wspólnego „doświadczania świata”. Podczas zajęć w ramach pomocy dydaktycznych – projekcja nagranego tutorialu; – stworzenie kanału Youtube – LET’S EXPLORE THE WEATHER – TOGETHER ! z nagranymi tutorialami, zamieszczenie najciekawszych doświadczeń na platformie YoungFaceTV, rozszerzenie tematyki doświadczeń o wybrane eksperymenty z dziedziny nauk przyrodniczych, w tym również z narracją w języku angielskim z uwagi na dwujęzyczny charakter pracy w Naszej Szkole – stworzenie plansz interaktywnych dotyczących minimalizowania skutków gwałtownych zjawisk pogodowych oraz spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska – w przyrodzie oraz w życiu człowieka – nawiązanie kontaktu z innymi szkołami w Europie za pośrednictwem społeczności e-Twinning. II. Uczniowie młodsi – klasy I-III – zadania szczegółowe: – zapoznanie z tematyką projektu – wstępne zajęcia aktywizujące, ukierunkowanie dzieci na obserwacje pogody ( klasowe kalendarze pogody ), pogadanki na temat gwałtownych zjawisk pogodowych, o których słyszały lub doświadczyły dzieci oraz zjawisk wywołanych zanieczyszczeniem środowiska ( smog, kwaśne deszcze , zapylenie powietrza ), wycieczki do miejsc związanych z monitorowaniem pogody na terenie Opola; – powołanie klubów Szkolnej Pogodynki – założenie stacji pogodowej, mierzenie, obserwacja pogody, porównywanie wyników z danymi ze stron internetowych dotyczących pogody na terenie Opolszczyzny; – zajęcia projektowe – LET’S EXPLORE THE WEATHER – TOGETHER !– połączenie dotychczasowego doświadczenia dzieci z usystematyzowaną wiedzą teoretyczną oraz praktycznymi doświadczeniami pod kierunkiem starszych uczniów w celu pogłębienia zrozumienia zjawisk pogodowych ( w tym również o gwałtownym przebiegu lub wywołanych zanieczyszczeniem środowiska ) – ich powstawania, przebiegu oraz znaczenia dla przyrody i człowieka. W trakcie zajęć projektowych dzieci poznają również zasady bezpiecznego zachowania się podczas burzy, porywistych wiatrów, ulewnych deszczy, upałów, itp. – podsumowanie projektu oraz nawiązanie kontaktu z rówieśnikami dotkniętymi skutkami gwałtownych zjawisk pogodowych na terenie Opolszczyzny, przesłanie pozdrowień oraz zachęcenie do wspólnego „ wirtualnego” eksperymentowania – z wykorzystaniem linków do szkolnych doświadczeń.

Zachęcam do głosowania na projekt. Należy wejść na stronę www.ekoodkrywcy.pl/, założyć konto i zagłosować do 17.12.2017 r. Serdecznie zachęcam.

Opis projektu wzięty ze strony http://www.ekoodkrywcy.pl/pl_PL/Project/show/510.